Openjudge 鸣人和佐助

鸣人和佐助

总时间限制: 1000ms 内存限制: 65536kB
描述
佐助被大蛇丸诱骗走了,鸣人在多少时间内能追上他呢?

已知一张地图(以二维矩阵的形式表示)以及佐助和鸣人的位置。地图上的每个位置都可以走到,只不过有些位置上有大蛇丸的手下,需要先打败大蛇丸的手下才能到这些位置。鸣人有一定数量的查克拉,每一个单位的查克拉可以打败一个大蛇丸的手下。假设鸣人可以往上下左右四个方向移动,每移动一个距离需要花费1个单位时间,打败大蛇丸的手下不需要时间。如果鸣人查克拉消耗完了,则只可以走到没有大蛇丸手下的位置,不可以再移动到有大蛇丸手下的位置。佐助在此期间不移动,大蛇丸的手下也不移动。请问,鸣人要追上佐助最少需要花费多少时间?
输入
输入的第一行包含三个整数:M,N,T。代表M行N列的地图和鸣人初始的查克拉数量T。0 < M,N < 200,0 ≤ T < 10 后面是M行N列的地图,其中@代表鸣人,+代表佐助。*代表通路,#代表大蛇丸的手下。 输出 输出包含一个整数R,代表鸣人追上佐助最少需要花费的时间。如果鸣人无法追上佐助,则输出-1。 样例输入 样例输入1 4 4 1 #@## **## ###+ **** 样例输入2 4 4 2 #@## **## ###+ **** 样例输出 样例输出1 6 样例输出2 4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
#include<cstdio>
#include<cstring>
using namespace std;
int M,N,T;
char Map[205][205]; //[Line][Row]
int MingRen_Line,MingRen_Row;
bool Visited[205][205];
int NUMS[205][205][11];
int MinOf4(int v1,int v2,int v3,int v4){
    int min=v1;
    if(v2<min)min=v2;
    if(v3<min)min=v3;
    if(v4<min)min=v4;
    return min;
}
int DFS(int Line,int Row,int curT,int n){
    if(curT<0||Line<1||Line>M||Row<1||Row>N||Visited[Line][Row]||n>=NUMS[Line][Row][curT])return 999999;
    NUMS[Line][Row][curT]=n;
    Visited[Line][Row]=true;
    int Fl,Fr,Fu,Fd;
    switch(Map[Line][Row]){
    case '+':
        Visited[Line][Row]=false;
        return 1;
        break;
    case '*':
        Fl=DFS(Line,Row-1,curT,n+1);
        Fr=DFS(Line,Row+1,curT,n+1);
        Fu=DFS(Line-1,Row,curT,n+1);
        Fd=DFS(Line+1,Row,curT,n+1);
        break;
    case '#':
        Fl=DFS(Line,Row-1,curT-1,n+1);
        Fr=DFS(Line,Row+1,curT-1,n+1);
        Fu=DFS(Line-1,Row,curT-1,n+1);
        Fd=DFS(Line+1,Row,curT-1,n+1);
        break;
    }
    Visited[Line][Row]=false;
    return MinOf4(Fl,Fr,Fu,Fd)+1;
}
int main(){
    memset(NUMS,9999999,sizeof(NUMS));
    memset(Visited,false,sizeof(Visited));
    scanf("%d %d %d",&M,&N,&T);
    for(int i=1;i<=M;i++){
        scanf("%s",Map[i]+1);
    }
    bool MingRen=false;
    for(int i=1;i<=M;i++){
        if(MingRen)break;
        for(int j=1;j<=N;j++){
            switch(Map[i][j]){
            case '@':
                MingRen=true;
                MingRen_Line=i;
                MingRen_Row=j;
                if(MingRen)break;
                break;
            }
        }
        if(MingRen)break;
    }
    Map[MingRen_Line][MingRen_Row]='*';
    int r=DFS(MingRen_Line,MingRen_Row,T,0)-1;
    printf("%d",r>300000?-1:r);
}

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注